نسخه آرشیو شده
معصومه ناصری
جمعه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۲

* ۱۷ خرداد - ۱۵:۴۲ : غرضی: آزادی های اسلامی خیلی وسیع تر از آزادی های غربی است

سید محمد غرضی در پاسخ به این سوال که با توجه به ضرورت تامین آزاد یهای فردی و اجتماعی مصرح در قانون اساسی، حدود و مرزهای آزادی چیست و چه تفاوتی میان آزادی در جامعه اسلامی و آزادی در جامعه غربی وجود دارد؟ گفت: "در جامعه اسلامی آزادی خیلی وسیع تر از جوامع غربی تعریف می شود. در جوامع غربی آزادی از نیازهای غریزی انبعاث پیدا میکند. در جامعه اسلامی از نیازهای روحی روانی برای تامین زندگی بهتر منبعث می شود. اینکه آزادی بیان محدود به کلمات است یا محدود به توسعه اجتماعی، به شدت در دنیا مطرح است. آن آزادی که جامعه بیشتری را در برگیرد وسیع است."


این مطلب را به اشتراک بگذارید